مقاومت ها و روش تست انها

مقاومت ۶۸۰ اهم

مقاومت ها و روش تست آنها

مقاومت‌ ها، از جمله مولفه‌های الکترونیکی هستند که برای تنظیم جریان الکترون در مدارهای الکترونیکی به کار می‌روند.
دو نوع اصلی مقاومت ، مقاومت‌های ثابت و مقاومت‌های متغیر هستند.
مقاومت‌های ثابت شامل مقاومت‌های کربنی، فیلم فلزی، و مقاومت‌های سیمی هستند.
هر نوع از این مقاومت‌ها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند و برای کاربردهای خاصی مناسب هستند.